مجوزها

image

گواهینامه آزمون و ارزیابی امنیتی

گواهینامه افتا اخذ شده در سال ۱۳۹۷ توسط شرکت پیشتازان امن‌کاوی عماد

image

گواهینامه امن‌سازی و مقاوم‌سازی سامانه‌ها،زیرساخت‌هاو سرویس ها

گواهینامه افتا اخذ شده در سال ۱۳۹۹ توسط شرکت پیشتازان امن‌کاوی عماد

image

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اخذ شده توسط شرکت پیشتازان امن‌کاوی عماد

image

گواهینامه افتا ۹۹

گواهینامه افتا اخذ شده در سال ۱۳۹۹ توسط شرکت پیشتازان امن‌کاوی عماد

image

مجوز واحد فناوری

مجوز واحد فناوری توسعه اقتصاد دانش بنیان با فعالیت محوری ارائه راهکار های امن در حوزه فضای مجازی و امنیت(ارزیابی امنیتی و آزمون نفوز)

image

گواهینامه انجمن رمز ایران

گوهاینامه انجمن رمز ایران شرکت پیشتازان امن‌کاوی عماد

image

گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی

گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی شرکت پیشتازان امن‌کاوی عماد