زیر ساخت

پس از ارزیابی های انجام شده، آسیب پذیری های کشف شده به منظور بررسی رفع آنها، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در نهایت شرکت پیشتازان امن کاوی عماد گواهینامه ای مبنی بر امن بودن سازمان ها بر مبنای موارد آزمون رد شده و سایر موارد آزمون گزارش فنی صادر خواهد کرد
زیر ساخت