ارزیابی امنیتی و ازمون نفوذ شبکه

در عصر حاضر عمومآ اکثر سیستم ها و منابع وابسته به شبکه های کامپیوتری همواره با مخاطراتی از جانب نفوذگران روبرو هستند لذا نیاز است سیستم های هدف را بطور مطلوب و از دیدگاه نفوذگران مورد تست و ارزیابی قرارداده تا بتوان امنیت سیستم ها را در مقابل اینگونه حملات محافظت نمایند. مواردی که در این گونه موارد ارزیابی میشود عبارتست از :
ارزیابی امنیتی و ازمون نفوذ شبکه
  1. بررسی امکان نفوذ به تجهیزات شبکه و امنیتی
  2. بررسی راه های نفوذ به ارتباطات بی سیم 
  3. کشف آسیب پذیری ها و راه های نفوذ از طریق شبکه های داخلی و خارجی 
  4. بررسی و تحلیل راه های مقابله با حملات منع خدمت 
  5. تحلیل و شناسایی حملات، کدهای مخرب و کرم های اینترنتی
  6. ارزیابی امنیتی برنامه های کاربردی و شبیه سازی راه های نفوذ