جرم شناسی رایانه ای

فارنزیک کامپیوتری مجموعه تکنیک ها و متد هایی است که برای جمع آوری شواهد از تجهیزات کامپیوتری، رسانه های دیجیتالی و ...برای کشف جرم مورد استفاده قرار می گیرد و هچنین علم کشف و ضبط و پردازش و تفسیر داده ها از کامپیوتر است.
جرم شناسی رایانه ای

از این رو شرکت عماد با اتکا به تیم متخصص خود با استفاده از ابزارهای بومی و غیر بومی قادر به تهیه و تنظیم اسناد قابل ارائه برای کشف جرائم میباشد.