شرکت پیشتازان امن کاوی عماد با بهره گیری از مزایای استانداردهای مطرح در حوزه امنیت نرم افزار و آزمون نفوز، چهارچوبی فراگیر و کارا برای ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذ برنامه کاربردی ایجاد کرده است به طوری که پس از بررسی کلی سامانه، با ریزبینی و دقت کافی به ارزیابی امنیتی و شناسایی آسیب پذیری های برنامه کاربردی پرداخته و از اطلاعات به دست آمده در راستای آزمون نفوذ و رسیدن به اهداف مورد نظر بهره میگیرد.